Elden Ring Tibia Mariner tips en strategie (2024)

Zo versla je deze Summonwater Village baas.

De Tibia Mariner in Limgrave is een baas in de open wereld van Elden Ring. Tijdens je reis door de Lands Between zal je deze baas meerdere malen kunnen bevechten, telkens op andere locaties.

Terwijl je op ontdekkingstocht bent in de open wereld van Limgrave, kun je de Tibia Mariner tegenkomen in Summonwater Village wanneer je maar wilt..

Het loont de moeite om aan te geven dat, net als met een hoop andere bazen rondom Limgrave, de Tibia Mariner volledig optioneel is. Dat wil echter niet zeggen dat hij niet een flink potje kan knokken, vooral samen met zijn Spectral Minions.

Op deze pagina:

  • Hoe voorbereiden voor Tibia Mariner in Limgrave
  • Tibia Mariner tips: Hoe Tibia Mariner in Limgraveverslaan
  • Tibia Mariner in Limgrave beloning
Bekijk op YouTube

Hoe voorbereiden voor Tibia Mariner in Limgrave

De voorbereiding voor de Tibia Mariner boss is vrij simpel. Zorg er net als met alle bazen in een FromSoftware game eerst voor dat al je healing items (in dit geval je Flask) helemaal vol zit, want dit gevecht kan potentieel tientallen minuten duren.

Laat er nou toevallig een Site of Grace ten zuiden van het dorp in Limgrave zijn waar je dit kunt doen.

Elden Ring Tibia Mariner tips en strategie (4)

Zorg er ten tweede voor dat heavy armor je niet verzwaart. In het gevecht tegen de Tibia Mariner moet je een hoop rennen, vooral als je je moet terugtrekken van de wijde area attack van de baas. Draag dus geen uitrusting waarvan je bewust langzamer gaat lopen en dus een impact op je loopsnelheid heeft.

Tibia Mariner tips: Hoe Tibia Mariner in Limgrave verslaan

De Tibia Mariner in Limgrave kan een behoorlijk irritante baas zijn om mee om te gaan. Ten eerste summont hij constant nieuwe Skeleton Warriors op om zichzelf te beschermen, die zich met speren of kruisbogen op je storten.

De Tibia Mariner battle is echt een uitputtingsslag, eentje die je geduld op de proef stelt terwijl je de Skeleton Warriors opruimt.

Uiteindelijk raden we aan dat je niet elke Skeleton verslaat. Ten eerste zijn het er best veel en, zodra ze dood zijn, moet je ze nog een keer raken wanneer ze wit gloeien om te voorkomen dat ze herrijzen.

Elden Ring Tibia Mariner tips en strategie (5)

Ten tweede kan de Tibia Mariner makkelijk drie skeletten per keer oproepen, dus zodra je er twee hebt verslagen kan het zomaar zijn dat er drie voor in de plaats staan.

De Tibia Mariner heeft zelf ook een paar dodelijke aanvallen. Zo zal de baas de voorkant van zijn boot optillen, wat voor jou het signaal moet zijn dat je je onmiddelijk uit de voeten moet maken, want als die boot na een paar seconden op het water landt, schiet de Tibia Mariner naar voren.

Elden Ring Tibia Mariner tips en strategie (6)

Er is ook een aanval waar de Tibia Mariner het water paars laat gloeien. Scheer je weg van deze aanval, want de explosie doet een hoop schade als je er in staat.

Echter kunnen de skeletsoldaten van de Tibia Mariner ook door deze aanval geraakt worden, dus gebruik dat in jouw voordeel.

Elden Ring Tibia Mariner tips en strategie (7)

Je wilt ook weglopen van de Tibia Mariner wanneer het zijn vreemde roeispaan boven zijn hoofd houdt. Dit is nog een area-of-effect aanval, eentje waarvan het water rondom de Mariner groen gaat gloeien.

Als je een patroon begint te herkennen dan kan dat kloppen, want dat is in essentie alles wat dit gevecht tegen de Tibia Mariner inhoudt. Dat, en het ontwijken van skeletten.

Elden Ring Tibia Mariner tips en strategie (8)

De algemene strategie is dus om de skeletten te negeren, de boot aan te vallen terwijl je zijn aanvallen ontwijkt, en dat blijven herhalen. Het vergt geduld en geluk met waar de skeletten verschijnen en naar toe lopen, maar blijf mobiel en hou overzicht om het gevecht te overleven.

Tibia Mariner in Limgrave beloning

Voor het verslaan van de Tibia Mariner, krijg je drie dingen: 2,400 Runes, Skeletal Militiaman Ashes, en een Deathroot.

De Skeletal Militiaman Ashes zijn een summoning item in Elden Ring, eentje die je op elk punt buiten een co-op sessie kunt gebruiken om twee krijgers op te roepen die voor je vechten.

Elden Ring Tibia Mariner tips en strategie (9)

Betreffede de Deathroot, die vind je onder je 'Key Items' in je inventaris, want die zijn essentieel die je nodig hebt om te handelen met Beast Clergymen. Daar leer je meer over als je bij de Roundtable Hold komt.

Elden Ring Tibia Mariner tips en strategie (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 5841

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.